PROJEKT: Być Sobą – Czuć się Bezpiecznie

Projekt BYĆ SOBĄ – CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE. RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ W SZKOLE

Mamy to! Grant zdobyty. Zabieramy się do roboty!

Z radością informuję o nowym projekcie „BYĆ SOBĄ – CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE. RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ W SZKOLE”, który będziemy fundacyjnie realizować we współpracy z Iwoną Chmurą – Rutkowską we współpracy z Olga Stobiecka Rozmiarek i Agnieszka Kozakoszczak
Rozumiemy, że w każda szkoła jest inna, że w każdej szkole są problemy – ale wiemy także, że w każdej szkole są pozytywne zasoby (ludzi, energii, wrażliwości, norm), by sobie radzić i zadbać o dobrostan indywidualnych osób i całą społeczność.
Projekt będzie realizowany od 10 października do 31 grudnia w dwóch poznańskich szkołach: podstawowej i ponadpodstawowej.

Informacja o projekcie.
Celem projektu jest wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami.
Działanie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków na wspieranie realizacji zadań Miasto Poznań w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Podstawowy zespół projektowy:
Joanna Kowalska Andrzejewska (Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA)
Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Kozakoszczak (Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej FRS)
Olga Stobiecka Rozmiarek (Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek)

Będziemy informować na bieżąco o działaniach i wnioskach z pracy w terenie!

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest przeprowadzenie diagnozy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, wyposażenie w nowe metody pracy nauczycielski zespół roboczy w każdej z dwóch szkół.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będą wnioski jakościowe oraz wnikliwy raport z jego pilotażowego wdrażania. Narzędzia do badania, propozycje odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby oraz ewaluacja zmian w środowisku szkoły będą stanowiły konkretny efekt działań w każdej ze szkół.

Jednocześnie realizacja projektu w szkole w czasie intensywnych dwóch miesięcy pokaże wszystkim osobom ze społeczności szkolnej, jak ważny obszar życia szkoły jest badany, omawiany czy wreszcie zmieniany (profilaktyka i interwencje). Prezentacja efektów projektów i wniosków z jego realizacji w przedmiotowych szkołach może nastąpić dopiero w styczniu ze względu na ograniczony czas pracy szkoły w grudniu.

Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

Proponowany projekt wypracowania modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej motywowanej stereotypami i uprzedzeniami uwzględnia szeroki zakres przesłanek dyskryminacji tak, aby standardy równego traktowania i ochrona przed dyskryminacją były zapewnione dla wszystkich w szkole, bez względu na jakąkolwiek cechę np. m.in. narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość, płeć, stopień sprawności, orientację seksualną czy stopień zamożności lub inne czynniki narażające na nierówne traktowanie w szkole.

Realizacja zadania głównego i zadań szczegółowych będzie miała wpływ na szereg procesów na różnym poziomie funkcjonowania społeczności szkolnej oraz indywidualnych osób.

Najważniejsze zmiany społeczne które uruchamia projekt:

Oczekiwane zmiany w obszarze relacji społecznych w szkole i rozwoju kompetencji społeczno – emocjonalnych

• rozwój empatii i rozumienia norm społecznych, wzajemnego szacunku i poczucia wspólnoty w różnorodnej grupie oraz współodpowiedzialności za atmosferę i kulturę szkoły.

• wspieranie relacji i współpracy pomiędzy osobami należącymi do wszystkich grup tworzących społeczność szkolną w taki sposób, aby opierały się one na wzajemnym szacunku, poszanowaniu swoich praw oraz sprawiedliwym traktowaniu

• zwiększenie wiedzy o mechanizmach dyskryminacji i wykluczenia, konsekwencjach dyskryminacji, zjawiskach społecznych z perspektywy relacji władzy, grupach dyskryminowanych i przesłankach dyskryminacji, prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym i innych instrumentach przeciwdziałania dyskryminacji

• kształtowanie postawy równościowej, która opiera się na uznaniu godności, wolności i równości wszystkich osób, bez względu na ich cechy oraz na szacunku dla różnorodności osób i grup społecznych

• rozwój samoświadomości i umożliwienie weryfikacji własnych schematów, uprzedzeń i stereotypów oraz postaw wobec równości i różnorodności. 

• zwiększaniepoczucia bezpieczeństwa psychologicznego i fizycznego w szkole

• wzrost zaufania rodziców i opiekunów prawnych do szkoły

• wzrost zaufania dzieci i młodych ludzi do dorosłych

• rozwój odwagi cywilnej i poczucia osobistej odpowiedzialności za reagowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz przemocy zarówno w sytuacji osoby doświadczającej nierównego traktowania, jak też w sytuacji świadka dyskryminacji oraz osoby dyskryminującej. Zwiększanie świadomości, że norma reagowania na najmniejsze formy przemocy i wykluczenia dotyczy całej społeczności szkolnej a kluczową rolę odgrywa świadomość i zachowanie świadków takich zdarzeń – zarówno dzieci, młodzi ludzie, jak i dorośli. Zwiększanie gotowości i kompetencji adekwatnego reagowania na różne formy dyskryminacji i przemocy

Oczekiwane korzyści z perspektywy zarządzania w szkole – m.in. w zakresie sposobów  diagnozowania  i rozwiązywania aktualnych potrzeb i problemów społecznych i bezpieczeństwa w szkole:

• wsparcie procesu inkluzji dzieci, młodych ludzi oraz dorosłych uznawanych za „innych” i/lub „obcych”.

• rozwijanie praktycznych umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji, skutecznego reagowania na zachowania dyskryminujące, będąc w pozycji osoby dyskryminowanej, świadka i osoby dyskryminującej,rozwijanie umiejętności wzmacniania i wspierania grup, które są dyskryminowane lub wykluczane.

• rozwijanie konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach zagrażających, tj. wglądu w uczucia i sytuację swoją i innych ludzi, poczucia sprawstwa, zdolności do zaufania innym, proszenia o pomoc i korzystania z niej itd.

• obniżanie ryzyka występowaniaskutków doświadczanie zachowań dyskryminujących, które mają wpływ m.in. na motywację, samoocenę oraz stosunek do przedstawicieli grupy będącej większością

• usystematyzowanie i promowanie działań na rzecz równego traktowania do tej pory prowadzonych w szkole. wsparcie w udoskonalaniu ich oraz planowaniu systemowych działań, ewaluowaniu ich skuteczności.

• wspieranie samodzielności szkoły w zakresie podejmowania działań na rzecz równego traktowania, edukacji prawnoczłowieczej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej. projekt pomaga zaprojektować działania, które odpowiadają na konkretne potrzeby szkoły, dzięki czemu społeczność szkolna określa najistotniejsze dla siebie problemy związane z równym traktowaniem oraz bierze odpowiedzialność za ich realizację.

• wzmacnianie demokracji w szkole. zwiększenie wpływu i motywacji do współpracy różnych grup tworzących społeczność oraz pojedynczych osób na funkcjonowanie szkoły.

• działanie na rzecz przejrzystości działań w szkole.

• tworzenie warunków do tego, by naruszanie praw i dyskryminacja była ujawniana w szkole i by powstały procedury interwencyjne w zgłaszanych przypadkach.

• zreflektowanie i wypracowanie dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie prewencji i interwencji zgodnych z realnymi i specyficznymi problemami oraz rzeczywistymi potrzebami danej społeczności szkolnej oraz zwiększenie profesjonalizmu kadry szkoły (np. poszerzenie kompetencji z zakresu pracy z różnorodną grupą, współpracy z innymi nauczycielkami i nauczycielami, czy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem)

• wypracowanie modelu diagnozy potrzeb i działań antydyskryminacyjnych, który będzie narzędziem wspierającym kadrę pedagogiczną w pracy ze społecznością szkolną zróżnicowaną m.in. ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość, płeć, stopień sprawności, orientację seksualną, stopień zamożności i inne cechy

Zespół bio ze zdjęciami 🙂