PROJEKT: WYCHOWANIE TO WYZWANIE

OPIS PROJEKTU

WYCHOWANIE TO WYZWANIE to kompleksowy projekt działań profilaktycznych wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci oraz wspomagających pracowników przedszkoli w ich codziennej pracy wychowawczej. Wierzymy, że profesjonalna wczesna interwencja wobec pojawiających się trudności wychowawczych w domu oraz w przedszkolu może doprowadzić do redukcji problemów w przyszłości lub umożliwić ich rozwiązywanie we wczesnym etapie.

Nadrzędnym celem projektu jest ograniczenie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w Powiecie Poznańskim poprzez jednoczesne oddziaływanie na rodziców dzieci oraz wychowawców przedszkoli, do których uczęszczają.

Główne działania projektu zostaną zrealizowane na przełomie 2016 i 2017 r. W wybranych placówkach przedszkolnych z okolic Poznania i obejmą grupę rodziców i nauczycieli.

W ramach dodatkowych działań projektu zostały zrealizowano dwie grupy warsztatów dla ojców małych dzieci (grupa zabawowa – Klub „TATA NA SATRCIE”, i grupa warsztatowa „WARSZTATY DLA TATY”), oraz warsztat dla mam z małymi dziećmi „BYĆ MAMĄ”.

Rodzice dzięki szkoleniom i spotkaniom indywidualnym (Akademia Rozwoju Rodziców) poznają i przepracują niekrzywdzące, skuteczne metody wychowywania dzieci, komunikowania się z nimi oraz radzenia sobie z własnymi emocjami.

Wychowawcy dzięki udziałowi w szkoleniu na terenie placówki oraz spotkaniom superwizyjnym (Akademia Rozwoju Wychowawców) poznają metody konstruktywnego komunikowania się z dzieckiem, nieagresywnego stawiania granic i wyznaczania zasad komplementarne do tych, które otrzymają rodzice, co umożliwi łatwiejszą współpracę i wymianę na linii wychowawcy-rodzice i zapewni dzieciom nie tylko bardziej bezpieczne ale również spójniejsze środowisko wychowawcze. Ważnym elementem szkolenia wychowawców jest zapoznanie się z koncepcją rozpoznawania i nazywania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka i podejmowania adekwatnej interwencji na ich podstawie (rozmowa z rodzicami, współpraca interdyscyplinarna itp.)
Dodatkowym działaniem skierowanym bezpośrednio do wychowawców z przedszkoli biorących udział w projekcie będzie udział w szkoleniu „Rozwój psychoseksualny oraz problem wykorzystywania seksualnego dziecka w wieku przedszkolnym”.

 

MODUŁ I – AKADEMIA ROZWOJU RODZICÓW

 

Działanie 1 – Warsztat Bez Klapsa, jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. – 12h

Warsztat obejmuje 12 godzin zajęć podzielonych na 4 spotkania po 3 godziny zegarowe, może w nim uczestniczyć około 15 rodziców. Zajęcia prowadzone są przez dwoje trenerów mężczyznę i kobietę (pedagog/psycholog) metodą warsztatową, według scenariusza opracowanego przez specjalistów z Fundacji Dzieci Niczyje.
Warsztat wykorzystuje rozmowy na forum, ćwiczenia w grupach, bazuje na osobistych doświadczeniach. Poruszane są tematy związane z konsekwencjami stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy). Ważne jest wyznaczanie granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem dziecka oraz nazywanie swoich emocji i oczekiwań. Przedstawiamy konstruktywne metody i zachęcamy do ćwiczenia nowych umiejętności

Działanie 2 – SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM/PEDAGOGIEM,
konsultacje, terapia, indywidualne spotkania treningowe

Indywidualny kontakt terapeutów realizujących projekt z pojedynczymi rodzicami lub z całymi rodzinami. Doradzanie rodzicom w konkretnych przypadkach trudności wychowawczych, wspólne poszukiwanie adekwatnych rozwiązań. W tym działaniu wykorzystujemy nasze doświadczenia oraz wiedzę z zakresu Systemowej Terapii Rodzin. Działanie skierowane po pierwsze do uczestników warsztatów, którzy mogą doświadczać różnych trudności w toku zajęć, do których nie będzie można się zaadresować w kontakcie grupowym. Naszym celem jest spotkanie się w pewnym odstępie czasowym od udziału w warsztacie aby móc z rodzicem omówić jakie metody w jaki sposób i z jakim skutkiem wykorzystał.

 

MODUŁ II – AKADEMIA ROZWOJU WYCHOWAWCÓW

Działanie 1 – Warsztat „Wychowawca 2.0″ – 12h każda Ideą szkolenia jest dostarczenia pracownikom przedszkola wsparcia w tych obszarach, które mają największe przełożenie na poziom bezpieczeństwa dzieci, a jednocześnie odpowiadają zapotrzebowaniom zgłaszanym przez pracowników przedszkoli. Szkolenie będzie polegało na 4 trzygodzinnych spotkaniach warsztatowych w trakcie których zostaną omówione następujące tematy: Otwarta komunikacja z dzieckiem Zasady tworzenia skutecznych zasad dla grupy przedszkolnej Konsekwencje zamiast kar Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela przedszkola Rozpoznawanie czynników ryzyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci Jak konstruktywnie rozmawiać z rodzicami o sprawach trudnych? Gdzie szukać pomocy w sytuacja podejrzenia krzywdzenia dziecka? Zajęcia będą prowadzone przez współpracowników Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA metodą warsztatową wymagającą od uczestników aktywności, zaangażowania i omawiania przypadków. Uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne pomagające zgłębiać treści poruszone na zajęciach.

 Działanie 2 – Spotkania superwizyjne dla pracowników przedszkola 

Spotkania superwizyjne będą realizowane w różnych formach odpowiadającym potrzebom danej placówki, mogą polegać na omówieniu konkretnego przypadku dziecka i wypracowaniu strategii dalszego działania, przetrenowaniu konkretnych umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych, przygotowaniu pracowników do rozmowy z rodzicem na temat rudnej sytuacji itp. Mogą to być superwizje indywidualne, w zespołach 2 osobowych (2 nauczycielki prowadzące 1 grupę), lub dla całej grupy pracowników.

 Działanie 3 – Szkolenie „Rozwój psychoseksualny oraz problem wykorzystywania seksualnego dziecka w wieku przedszkolnym” – 12h

Szkolenie odbędzie się pod koniec projektów po zrealizowaniu działań w każdym przedszkolu, będzie w nim mogło uczestniczyć około 20 osób z wszystkich  placówek, które wezmą udział w Projekcie. Będzie ono prowadzone przez wykwalifikowaną seksuolożkę doświadczoną w tematyce rozwoju seksualnego dzieci i umożliwi omówienie szczegółowych, trudnych kwestii związanych z wykorzystaniem seksualnym.

 

Projekt „Wychowanie to Wyzwanie” jest współfinansowany ze środków
The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę