Projekty skierowane do społeczności romskiej – realizowane przez Fundację Rozwoju MOTYLARNIA w latach 2014 – 2016

Od 12 listopada do 12 grudnia 2014 r. w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu dorośli i starsze dzieci rozpoczęły naukę czytania i pisania, a młodsze dzieci były objęte profesjonalną opieką psychologiczno – pedagogiczną, projekt był realizowany w  siedzibie świetlicy MOTYLARNIA.

Tak rozpoczęta współpraca z wielodzietną rodziną romską, w której trójka dzieci potrzebuje szczególnego wsparcia ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, wynikające z niepełnosprawności została rozwinięta dzięki wsparciu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który od kwietnia 2015 roku  dofinansowuje działania edukacyjne skierowane do 7 dzieci żyjących w tej rodzinie.

Fundusze pochodzą z programu na rzecz integracji społeczności romskiej z dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji na rok 2015 i 2016.

Dzięki działaniom podjętym w roku 2015 po wstępnych diagnozach dzieci, trójka dzieci korzysta z edukacji publicznej z uwzględnieniem indywidualnych i specyficznych potrzeb każdego z nich, jedno dziecko po zakończonej edukacji przedszkolnej rozpoczęło naukę w zerówce szkolnej, a 3  młode osoby powyżej 15 r. ż. kontynuują naukę czytania i pisania w trybie indywidualnym (w domu i/lub świetlicy MOTYLARNIA).

Dotacja ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego obejmuje wsparcie finansowe na rzecz finansowania wyprawek szkolnych, wsparcia finansowania transportu do szkoły, zajęć dodatkowych oraz rehabilitacji. Nauka czytania i pisania odbywa się w małej grupie młodzieży, która nie ma szans na włączenie do edukacji powszechnej ze względu na rozpoczęcie nauki w wieku nastoletnim.

Realizacja projektu „Wsparcie edukacji rodziny w trudnej sytuacji życiowej” jest formą koordynacji i organizacji narzędzi do wyrównywania szans społecznych i edukacyjnych dla dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, jakim jest w tym przypadku sytuacja  romskiej mniejszości etnicznej.