Skip to content

AKADEMIA RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI to kompleksowe szkolenie kadry, pracującej z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej w mieście Poznań, a spotykają się na co dzień z osobami, które należą do grup zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

Program oferowanych warsztatów edukacyjnych i rozwojowych odpowiada na zdiagnozowane potrzeby osób pracujących bezpośrednio z młodzieżą w kontekście przeciwdziałania oraz reagowania na sytuacje dyskryminacji i przemocy, kładąc nacisk przede wszystkim na:

-umiejętności rozpoznawania i reagowania na przejawy dyskryminacji,

-komunikowanie się bez przemocy,

-rozwiązywanie konfliktów,

-radzenia sobie ze złością i przemocą w grupie,

-rozpoznawania i reagowania na sytuacje przemocy ze względu na płeć i molestowanie seksualne,

-stosowania aktywnych metod pracy z grupą,

-umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych w działaniu

-projektowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodych ludzi z uwzględnieniem specyfiki pracy w edukacji formalnej
i nieformalnej.

Projekt zakłada merytoryczne wsparcie w formie warsztatów z ekspertkami oraz indywidualną pracę tutoringową nad konkretnymi potrzebami, zdiagnozowanymi w środowisku pracy osób uczestniczących.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, jednak w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją kryzysową związaną z pandemią COVID- 19 działania AKADEMII mogą być w części realizowane w formie zdalnej.

Plan zajęć zakłada zaangażowanie na minimum 7 dni szkoleniowych w okresie 3 miesięcy oraz kilku webinariach, czy spotkań online, które są integralną częścią szkolenia. Poniżej tematy spotkań i osoby prowadzące, szczegółowy harmonogram terminów i godzin dostępny dla osób, które zgłoszą się do udziału w AKADEMII RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI przez formularz na stronie: https://forms.gle/QUtEMqhXtZKx34Pb6

Cykl warsztatów jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze: UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAWA CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI
.

PODSUMOWANIE I edycji Akademii w liczbach:

60 osób aplikujących – 28 osób uczestniczących

Kadra pedagogiczna placówek oświatowych i edukacyjnych, placówek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, a także inne specjalistki i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą w roli wychowawców/czyń, opiekunów/ek.

 

7 osób prowadzących

Joanna Kowalska-Andrzejewska, Iwona Chmura-Rutkowska, Katarzyna Dworaczyk, Olga Stobiecka-Rozmiarek, Magda Szewciów, Majka Porzucek-Miśkiewicz, gościnnie: Anna Strzałkowska

 

122 godzin warsztatów i spotkań (38h offline, 78h online), w tym:

64 godzin tutoringu

58 h warsztatów

W sumie 1392 osobogodzin

 

13 różnych działań i warsztatów, w tym:

 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Warsztaty wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy
 • Warsztaty aktywnych technik pracy z grupą w kontekście problematyki dyskryminacji i przemocy
 • Warsztaty radzenia sobie ze złością oraz w sytuacji konfliktu
 • Warsztaty planowania i prowadzenia badań w działaniu w środowisku edukacyjnym oraz diagnozowania potrzeb w kontekście problematyki dyskryminacji i przemocy
 • Realizacja własnych badań w środowisku edukacyjnym i przygotowanie raportu
 • Szkolenie i warsztaty z zakresu problematyki przemocy ze względu na płeć i molestowania seksualnego
 • Warsztaty z zakresu projektowania i metodyki zajęć profilaktycznych w szkole w kontekście problematyki dyskryminacji, wykluczenia i przemocy
 • Projektowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i potrzeby w środowisku edukacyjnym
 • Tutoring dla osób uczestniczących – superwizje podczas diagnozy, realizacji, konsultacje, opracowanie metod i działań w grupie docelowej
 • Webinar z dr Anną Strzałkowską na temat „Jak budować porozumienie w sytuacji rozbieżności przekonań i wartości”
 • Gala podsumowująca projekt
 • Publikacja podsumowująca projekt, prezentująca model działań, podstawowe treści, metody pracy i rezultaty.

17 projektów badawczych oraz raportów z badań i diagnoz

17 zaprojektowanych działań edukacyjnych dla wszystkich etapów kształcenia

 

Osoby uczestniczące w Akademii Równości i Różnorodności

 • pracowały nad swoją świadomością i rozwijaniem wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji, wykluczenia i przemocy rówieśniczej.
 • uczyły się, jak przeciwdziałać i jak reagować na przejawy dyskryminacji, także jej skrajne przemocowe przejawy,
 • ćwiczyły kompetencje budujące postawę refleksyjnych praktyków, wychodzenia poza swoje przekonania,
 • zaplanowały i przeprowadziły projekty badawcze i diagnozy w środowisku edukacyjnym oraz przygotowały raport i rekomendacje do pracy edukacyjnej w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy,
 • nawiązywały współpracę i projektowały działania edukacyjne na rzecz równości i różnorodności,
 • rozwijały wrażliwość, odwagę i zaangażowanie w działania na rzecz kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw opartych na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej i respektowaniu praw człowieka,
 • dzieliły się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami, współdziałały, projektując i realizując badania i działania edukacyjne.

PODZIĘKOWANIA DLA

 

Uczestniczek i uczestników:

– za odwagę w podjęciu decyzji o szkoleniu w trudnym czasie i ważnym temacie,

– za wytrwałość i aktywne uczestnictwo w intensywnym procesie szkolenia i pracy nad sobą,

– za otwartość w dzieleniu się swoim doświadczeniem i refleksjami oraz budowaniu relacji w grupie szkoleniowej,

– za zaangażowanie i entuzjazm podczas kolejnych zajęć i zadań warsztatowych,

 

Zespołu prowadzących:

– za profesjonalizm i rzetelne przygotowanie zajęć oraz materiałów dla osób uczestniczących,

– otwartość na zgłaszane potrzeby organizacyjne i merytoryczne,

– elastyczność w dostosowaniu form pracy warsztatowej na tryb zdalny,

– odwagę w podejmowaniu trudnych tematów,

za uważność na potrzeby osób uczestniczących zarówno podczas zajęć, jak i konsultacji indywidualnych.

 

Dzieci, młodych ludzi, studentek i studentów oraz kadry pedagogicznej za aktywny udział w badaniach, które pokazały, jakie są realne wyzwania i potrzeby w środowiskach działań osób uczestniczących.

 

Dyrekcji szkół i przedszkoli za wsparcie swoich pracowniczek i pracowników na rzecz udziału w zajęciach Akademii Równości i Różnorodności. Także za zgodę, odwagę i pomoc w realizacji badania potrzeb w swoich organizacjach i placówkach, za otwartość na wyciągnięte wnioski i gotowość do podejmowania adekwatnych rozwiązań z zakresu profilaktyki i interwencji antydyskryminacyjnych.

 

 

Osób i instytucji  wspierających projekt

Stelli Gołębiewskiej – Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej za życzliwą opiekę formalną nad projektem

dr Marcie Mazurek – Radnej Miasta Poznania i Przewodniczącej Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania za jej wkład w inicjowanie i budowanie miejskich działań edukacji antydyskryminacyjnej

Organizacjom pozarządowym:

Inkubator Kultury PIREUS

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY

Barak Kultury

Fundacja Małymi Oczami i Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland

za pomoc w formie nieodpłatnie udostępnionej bezpiecznej przestrzeni do przeprowadzenia zajęć warsztatowych w reżimie sanitarnym. Wasze wsparcie pokazuje moc solidarności organizacji pozarządowych.

 

 

Projekt był dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAWA CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI.

INNE PROJEKTY