AKADEMIA RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI. Część I. Cykl szkoleń dla kadry edukacji formalnej i pozaformalnej

AKADEMIA RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI to kompleksowe szkolenie kadry, pracującej z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej w mieście Poznań, a spotykają się na co dzień z osobami, które należą do grup zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

Program oferowanych warsztatów edukacyjnych i rozwojowych odpowiada na zdiagnozowane potrzeby osób pracujących bezpośrednio z młodzieżą w kontekście przeciwdziałania oraz reagowania na sytuacje dyskryminacji i przemocy, kładąc nacisk przede wszystkim na:

-umiejętności rozpoznawania i reagowania na przejawy dyskryminacji,

-komunikowanie się bez przemocy,

-rozwiązywanie konfliktów,

-radzenia sobie ze złością i przemocą w grupie,

-rozpoznawania i reagowania na sytuacje przemocy ze względu na płeć i molestowanie seksualne,

-stosowania aktywnych metod pracy z grupą,

-umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych w działaniu

-projektowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodych ludzi z uwzględnieniem specyfiki pracy w edukacji formalnej
i nieformalnej.

Projekt zakłada merytoryczne wsparcie w formie warsztatów z ekspertkami oraz indywidualną pracę tutoringową nad konkretnymi potrzebami, zdiagnozowanymi w środowisku pracy osób uczestniczących.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, jednak w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją kryzysową związaną z pandemią COVID- 19 działania AKADEMII mogą być w części realizowane w formie zdalnej.

Plan zajęć zakłada zaangażowanie na minimum 7 dni szkoleniowych w okresie 3 miesięcy oraz kilku webinariach, czy spotkań online, które są integralną częścią szkolenia. Poniżej tematy spotkań i osoby prowadzące, szczegółowy harmonogram terminów i godzin dostępny dla osób, które zgłoszą się do udziału w AKADEMII RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI przez formularz na stronie: https://forms.gle/QUtEMqhXtZKx34Pb6

Cykl warsztatów jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze: UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAWA CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI
.

PODSUMOWANIE I edycji Akademii w liczbach:

60 osób aplikujących – 28 osób uczestniczących

Kadra pedagogiczna placówek oświatowych i edukacyjnych, placówek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, a także inne specjalistki i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą w roli wychowawców/czyń, opiekunów/ek.

 

7 osób prowadzących

Joanna Kowalska-Andrzejewska, Iwona Chmura-Rutkowska, Katarzyna Dworaczyk, Olga Stobiecka-Rozmiarek, Magda Szewciów, Majka Porzucek-Miśkiewicz, gościnnie: Anna Strzałkowska

 

122 godzin warsztatów i spotkań (38h offline, 78h online), w tym:

64 godzin tutoringu

58 h warsztatów

W sumie 1392 osobogodzin

 

13 różnych działań i warsztatów, w tym:

 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Warsztaty wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy
 • Warsztaty aktywnych technik pracy z grupą w kontekście problematyki dyskryminacji i przemocy
 • Warsztaty radzenia sobie ze złością oraz w sytuacji konfliktu
 • Warsztaty planowania i prowadzenia badań w działaniu w środowisku edukacyjnym oraz diagnozowania potrzeb w kontekście problematyki dyskryminacji i przemocy
 • Realizacja własnych badań w środowisku edukacyjnym i przygotowanie raportu
 • Szkolenie i warsztaty z zakresu problematyki przemocy ze względu na płeć i molestowania seksualnego
 • Warsztaty z zakresu projektowania i metodyki zajęć profilaktycznych w szkole w kontekście problematyki dyskryminacji, wykluczenia i przemocy
 • Projektowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i potrzeby w środowisku edukacyjnym
 • Tutoring dla osób uczestniczących – superwizje podczas diagnozy, realizacji, konsultacje, opracowanie metod i działań w grupie docelowej
 • Webinar z dr Anną Strzałkowską na temat „Jak budować porozumienie w sytuacji rozbieżności przekonań i wartości”
 • Gala podsumowująca projekt
 • Publikacja podsumowująca projekt, prezentująca model działań, podstawowe treści, metody pracy i rezultaty.

17 projektów badawczych oraz raportów z badań i diagnoz

17 zaprojektowanych działań edukacyjnych dla wszystkich etapów kształcenia

 

Osoby uczestniczące w Akademii Równości i Różnorodności

 • pracowały nad swoją świadomością i rozwijaniem wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji, wykluczenia i przemocy rówieśniczej.
 • uczyły się, jak przeciwdziałać i jak reagować na przejawy dyskryminacji, także jej skrajne przemocowe przejawy,
 • ćwiczyły kompetencje budujące postawę refleksyjnych praktyków, wychodzenia poza swoje przekonania,
 • zaplanowały i przeprowadziły projekty badawcze i diagnozy w środowisku edukacyjnym oraz przygotowały raport i rekomendacje do pracy edukacyjnej w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy,
 • nawiązywały współpracę i projektowały działania edukacyjne na rzecz równości i różnorodności,
 • rozwijały wrażliwość, odwagę i zaangażowanie w działania na rzecz kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw opartych na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej i respektowaniu praw człowieka,
 • dzieliły się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami, współdziałały, projektując i realizując badania i działania edukacyjne.

PODZIĘKOWANIA DLA

 

Uczestniczek i uczestników:

– za odwagę w podjęciu decyzji o szkoleniu w trudnym czasie i ważnym temacie,

– za wytrwałość i aktywne uczestnictwo w intensywnym procesie szkolenia i pracy nad sobą,

– za otwartość w dzieleniu się swoim doświadczeniem i refleksjami oraz budowaniu relacji w grupie szkoleniowej,

– za zaangażowanie i entuzjazm podczas kolejnych zajęć i zadań warsztatowych,

 

Zespołu prowadzących:

– za profesjonalizm i rzetelne przygotowanie zajęć oraz materiałów dla osób uczestniczących,

– otwartość na zgłaszane potrzeby organizacyjne i merytoryczne,

– elastyczność w dostosowaniu form pracy warsztatowej na tryb zdalny,

– odwagę w podejmowaniu trudnych tematów,

za uważność na potrzeby osób uczestniczących zarówno podczas zajęć, jak i konsultacji indywidualnych.

 

Dzieci, młodych ludzi, studentek i studentów oraz kadry pedagogicznej za aktywny udział w badaniach, które pokazały, jakie są realne wyzwania i potrzeby w środowiskach działań osób uczestniczących.

 

Dyrekcji szkół i przedszkoli za wsparcie swoich pracowniczek i pracowników na rzecz udziału w zajęciach Akademii Równości i Różnorodności. Także za zgodę, odwagę i pomoc w realizacji badania potrzeb w swoich organizacjach i placówkach, za otwartość na wyciągnięte wnioski i gotowość do podejmowania adekwatnych rozwiązań z zakresu profilaktyki i interwencji antydyskryminacyjnych.

 

 

Osób i instytucji  wspierających projekt

Stelli Gołębiewskiej – Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej za życzliwą opiekę formalną nad projektem

dr Marcie Mazurek – Radnej Miasta Poznania i Przewodniczącej Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania za jej wkład w inicjowanie i budowanie miejskich działań edukacji antydyskryminacyjnej

Organizacjom pozarządowym:

Inkubator Kultury PIREUS

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY

Barak Kultury

Fundacja Małymi Oczami i Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland

za pomoc w formie nieodpłatnie udostępnionej bezpiecznej przestrzeni do przeprowadzenia zajęć warsztatowych w reżimie sanitarnym. Wasze wsparcie pokazuje moc solidarności organizacji pozarządowych.

 

 

Projekt był dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAWA CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI.

WZRASTANIE POPRZEZ ARTEDZIAŁANIE – inspirujące spotkania w ramach Poznańskich Dni Rodziny 2020

Zadanie zakładało wsparcie dzieci i ich rodziców w formie zadań arteterapeutycznych i spotkań online z terapeutkami z Motylarni Ośrodka Terapii w ramach Poznańskich Dni Rodziny.

Działanie było odpowiedzią na aktualne potrzeby rodzin z dziećmi, promując jednocześnie kreatywne podejście do wspólnych aktywności podejmowanych w parach Dorosły + Dziecko.

Cykl zajęć organizowanych przez specjalistki z Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA proponował wspólne artystycznoterapeutyczne zadania, które były realizowane w oparciu o atrakcyjnie przedstawione scenariusze, by następnie podczas spotkań online pokazać, omówić i wyrazić swoje refleksje / wrażenia dotyczące procesu tworzenia.

Poznańske Dni Rodziny 2020 r. były doskonałą okazją na dotarcie do szerokiego grona odbiorców – czyli rodzin z dziećmi, którzy być może na co dzień nie mają okazji doświadczyć takich aktywności. Obecna sytuacja społeczna stanowiła wyzwanie w podejmowaniu działań służących wsparciu emocjonalnemu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Nasza oferta miała za zadanie nie tylko pobudzić do kreatywności i ekspresji artystycznej, lecz również stanowiła okazję do odreagowania napięć, wizualizowania lęków i niepokojów, czy wreszcie wzmacnia relacje i komunikację w rodzinie.

Sprawdziło się, że osoby poszukujące inspiracji w ramach Poznańskich Dni Rodziny były otwarte na korzystanie ze sprawdzonych zadań, które podobnie jak w doświadczeniu pracy Motylarni otwierały i pozwalały pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami poprzez arteterapię.

Poznańskie Dni Rodziny pozwoliły na dotarcie do innej grupy odbiorców niż dotychczasowa naszej fundacji, z oferty skorzystały osoby, które poszerzyły tym samym swoje doświadczenie (w kontakcie z dziećmi oraz kreatywne działania).

Projekt pozwolił na realizację 9 scenariuszy i spotkań online w odstępach minimum tygodniowych (były to kolejne środy godz. 17.30 (pierwsze spotkanie online odbyło się 27 maja 2020 r.).

Spotkania online były okazją dla Rodziców, by skorzystać ze wsparcia profesjonalistek w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami, wrażeniami czy wątpliwościami (np. jak wspierać dziecko w danej sytuacji, jak towarzyszyć dziecku w ekspresji siebie i jak wspólnie komunikować się w działaniach artystycznych), jakie pojawiły się w procesie realizacji kolejnych zadań.

W projekcie wzięło udział 26 dorosłych i 40 dzieci – forma zdalna pozwoliła na realizację zadań w dogodnym dla każdej rodziny czasie, natomiast spotkania online były okazją do pokazania efektów działań i podzielenia się refleksjami na temat procesu tworzenia poszczególnych zadań. Dziękujemy za chęć do rozwoju i entuzjazm osób uczestniczących.
Do zobaczenia w ramach kolejnych inicjatyw artystycznych naszej fundacji,
mamy nadzieję, że już w kontakcie bezpośrednim na żywo 😊

Poniżej galeria przykładowych prac zrealizowanych w trakcie cyklu zajęć WZRASTANIE POPRZEZ ARTEDZIAŁANIE – inspirujące spotkania w ramach Poznańskich Dni Rodziny 2020 r.

Nasz projekt to wsparcie dzieci i ich rodziców w formie zadań arteterapeutycznych oraz spotkań online z terapeutkami z Motylarnii Ośrodka Terapii. 

Cykl 9 zajęć organizowanych przez specjalistki z Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA to artystyczno-terapeutyczne zadania. Są one realizowane w oparciu o atrakcyjnie przedstawione scenariusze, by następnie podczas spotkań online móc pokazać, omówić i wyrazić swoje refleksje/ wrażenia dotyczące procesu tworzenia. 

Poznańskie Dni Rodziny, które odbywają się w dniach 15.05 – 1.06 2020 r. są zaproszeniem do wspólnych aktywności w gronie rodziny.

Nasza oferta ma za zadanie nie tylko pobudzić do kreatywności i ekspresji artystycznej, lecz również stanowi okazję do odreagowania napięć, wizualizowania lęków i niepokojów, czy wreszcie wzmacnia relacje i komunikację w rodzinie. 

Liczymy na to, że osoby poszukujące inspiracji w ramach Poznańskich Dni Rodziny będą otwarte na korzystanie ze sprawdzonych zadań, które w doświadczeniu pracy Motylarnii niejednokrotnie otwierały i pozwalały pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami poprzez arteterapię.

Działanie zakłada 8 scenariuszy i  9 spotkań online w odstępach minimum tygodniowych (kolejne środy godz. 17.30, pierwsze spotkanie online 27 maja br.). Spotkania online są okazją dla Rodziców, by skorzystać ze wsparcia profesjonalistek w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami, wrażeniami czy wątpliwościami (np. jak wspierać dziecko w danej sytuacji, jak towarzyszyć dziecku w ekspresji siebie i jak wspólnie komunikować się w działaniach artystycznych), jakie pojawiły się w procesie realizacji kolejnych zadań. Każde spotkanie jest otwarte dla osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie, jednocześnie na każde spotkanie Rodzice deklarują swoją obecność (mailowo czy w komunikatorze), by zadbać o przestrzeń w grupie do dyskusji.

Zajęcia z arteterapii mogą być ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu rodziców z dziećmi. Wspólna praca nad zadaniami jest alternatywną formą kreatywnego spędzania czasu razem w „realnym” świecie. 

Stwarza to niebywałą okazję do lepszego poznania i rozumienia swojego dziecka/dzieci. Samo tworzenie pracy jest doświadczaniem wspólnoty, odkrywania siebie i poznawania innych. 

Dzięki zabawie, przyjemnym formom pracy, możemy pomóc dzieciom odkrywać ich wewnętrzny świat przed samymi sobą i innymi. Działania artystyczne wyzwalają w uczestnikach warsztatów wiele spontaniczności i radości, poprzez to, że skupiają się na procesie twórczym. Jest to wszystko niezwykle ważne szczególnie w czasie izolacji społecznej, kiedy dzieci i młodzież nie mają możliwości, by swobodnie uczestniczyć w różnych aktywnościach ze swoimi rówieśnikami. 

Miejsce realizacji

Z perspektywy osób uczestniczących działania artystyczne realizowane są w domach (ze względu na sytuację epidemiologiczną w regionie), a spotkania z prowadzącymi online na komunikatorze (ZOOM, działający nawet w postaci linku). Stworzona została również zamknięta grupa na Facebooku (z linkami i scenariuszami oraz galerią). 

Link do zamkniętej grupy otrzymają osoby chętne na udział w zajęciach po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGOHkhFUey6ZnykqLlfgK48pVWeby3_SW3gFpz4FcdKZ3Zvw/viewform?usp=sf_link

Zapraszamy serdecznie Państwa do wspólnej aktywności w artystycznych zadaniach podczas Poznańskich Dni Rodziny i początku wakacji.

Projekt trwa od 20 maja do 29 lipca 2020 r. i jest realizowany przez doświadczony zespół terapeutek z MOTylarni Ośrodka Terapii w Poznaniu.Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania na realizacji zadań w obszarze „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” – Poznańskie Dni Rodziny on-line 15.05 – 01.06.2020 r.

Cykl warsztatów jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA

“Poznańskie dni rodziny 2020 z Akademią Rozwoju Rodziców On-Line”

Bezpłatne warsztaty ONLINE dla rodziców i grupa spotkaniowa ONLINE dla ojców, to aktualna oferta Fundacji Rozwoju Motylarnia. Poznańskich rodziców wspieramy już od 2014 roku, w tym czasie przeprowadziliśmy w ramach naszej Akademii Rozwoju Rodziców kilkadziesiąt specjalistycznych warsztatów, wykładów i spotkań. Tym razem pandemia zmusiła nas do rozpoczęcia działań online ale kto wie, może dzięki temu będą mogły wziąć udział osoby, którym inaczej trudno by było do nas dotrzeć.
Szczegóły o obydwu naszych propozycjach zajęć znajdziecie na stronie: www.motylarnia.org
a zapisać możecie się już teraz korzystając z formularza zgłoszeniowego online:
 
ZAPRASZAMY i prosimy o udostępnianie tej informacji rodzicom i opiekunom dzieci.
Działania realizowane są w ramach projektu: “Poznańskie Dni Rodziny 2020 z Akademią Rozwoju Rodziców on-line”, który sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
 

Motylarnia Ośrodek Terapii

Motylarnia Ośrodek Terapii jest placówką wsparcia dziennego dofinansowaną przez Miasto Poznań:

 • poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, arteterapeutyczne oraz  sportowe  wspomaga wszechstronny rozwój dziecka
 • grupy prowadzi  zespół wychowawców/socjoterapeutów którzy są doświadczonymi psychologami i pedagogami
 • oferta  jest  skierowana  do  dzieci w  wieku 7  –  15 lat podzielonych  na  trzy  grupy  wiekowe (7-9, 10-11, 12-15)
 • w  roku  szkolnym świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14:30 – 18:30.
 • w ferie zimowe i wakacje prowadzimy atrakcyjne zajęcia i wyjścia w ramach półkolonii

Podczas zajęć grupowych w formie zabawy i warsztatu dzieci mają okazję do:

 • rozpoznawania i wzmacniania swoich mocnych stron i talentów
 • rozwijania swoich umiejętności społecznych  w  relacji  z  grupą rówieśników oraz z dorosłymi (np. rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi emocjami, asertywność)
 • odkrywania i rozwoju swoich zdolności twórczych
 • nawiązywania i rozwoju trwałych przyjaźni (jako alternatywa dla przynależności do zagrażających grup)
 • spędzania  czasu  w  twórczy,  bezpieczny  i  aktywny  sposób
 • nadrabiania zaległości szkolnych przy wsparciu wychowawców i wolontariuszy

 Wsparcie naszej placówki kierujemy do następujących osób:

 • dzieci doświadczające trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym w domu i/lub w szkole
 • dzieci i młodzież, z rodzin w których pojawiły się problemy związane z nadużywaniem alkoholu i innych używek
 • dzieci i młodzież, których szczególna sytuacja rodzinna wymaga, aby otrzymywały dodatkowe wsparcie
 • dzieci, które doświadczyły sytuacji krzywdzenia
 • naszą pomocą obejmujemy całą rodzinę dlatego prowadzimy również cykliczne konsultacje i spotkania warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci!

Wsparciem projektu objęci są  mieszkańcy miasta Poznania

Pomoc świadczona przez placówkę jest nieodpłatna

email: fundacja@motylarnia.org

facebook.com/Motylarnia.Osrodek

oraz kanał na youtube: youtube.com/user/Motylarnia

Projekt „Motylarnia – Rozwiń Skrzydła!” został dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.